Gia Công Bánh Đà – Bọc PU

  • Đường kính ngoài: 330mm
  • Đường kính tron: 300mm
  • Bản rộng: 23mm

Bánh đà đi rãnh và đồng tâm lại cho đều.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.