Bánh tải xe nâng tay điện (cóc) nằm ở mũi càng lên tới 1 tấn, 1.5 tấn, 2 tấn

Với cac thông số bánh xe

  • 80x60mm
  • 80x70mm
  • 85x100mm

Bánh xe chất liệu PU

Bánh Tải Xe Nâng Tay Điện Thấp/Cao

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.