Bánh lái xe nâng tay điện (cóc) nằm ở mũi càng lên tới 1 tấn, 1.5 tấn, 2 tấn

Bánh xe chất liệu PU

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.